Naudojimo sąlygos

Dabartinė versija nuo 2020 m. Spalio 16 d

Prieš naudodamiesi Paslauga, perskaitykite šių Taisyklių sąlygas. Bet kokiu būdu naudojantis Paslauga pripažįstamas sutikimas, tai yra Vartotojo visiškas ir besąlygiškas sutikimas naudotis Paslauga toliau nurodytomis sąlygomis.

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau vadinamos „Taisyklėmis“) nustato „Aviasales“ lėktuvų bilietų paieškos paslaugos, kurios teisės priklauso „Go Travel Un Limited“, registruotai kaip juridiniam asmeniui pagal 2011 m. Rugpjūčio 18 d. Honkongo specialiojo administracinio regiono įstatymus, registracijos pažymėjimo Nr. 1658681, registruotos buveinės, naudojimo sąlygas. kuri yra: 1504, 15 / F kambarys, Chinachem Tower, Connaught Road Central 34-37, Honkongas (toliau — paslaugos savininkas).

1.2. Šiose Taisyklėse „Aviasales“ lėktuvų bilietų paieškos paslauga (toliau — „Paslauga“) reiškia programinės įrangos produktą, prie kurio prieiga suteikiama per svetainę adresu https://uniticket.lt/, skirtą šiems tikslams: paieška ir teikimas Vartotojui remiantis jo prašymai suteikti informacijos apie oro bilietus, kuriuos siūlo įsigyti trečiosios šalys — aviakompanijos, agentūros, rezervavimo sistemos ir kt., taip pat pirkimo (rezervavimo) proceso palengvinimas (automatizavimas); Vartotojo, užsiprenumeravusio Paslaugų pašto sąrašą, stebėjimas ir teikimas, statistinė informacija apie lėktuvo bilietų į nurodytas paskirties vietas kainą ir trečiųjų šalių reklaminė informacija; suteikiant Vartotojui, užsiregistravusiam Tarnyboje, galimybę individualizuoti Paslaugos funkcionalumą, įskaitant Vartotojo nurodytų duomenų ir Paslaugos funkcijų nustatymų saugojimą.

1.3. Vartotojas išreiškia visišką ir besąlygišką sutikimą, kad naudojimasis Paslauga, taip pat bet kuria jos dalimi, bet kokiu būdu reiškia faktą, kad Vartotojas yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, ir reiškia visišką ir besąlygišką sutikimą dėl jų turinio. Jei Vartotojas visiškai nesutinka su Taisyklių sąlygomis, Vartotojas privalo susilaikyti nuo Paslaugos naudojimo.

1.4. Šioms Taisyklėms ir visiems santykiams, susijusiems su Paslaugos naudojimu, taikomi Honkongo specialiojo administracinio regiono įstatymai. Bet kokios pretenzijos ar pretenzijos, kylančios iš šių Taisyklių ir (arba) dėl naudojimosi Paslauga, turi būti pateikiamos ir nagrinėjamos teisme Paslaugos savininko vietoje.

1.5. Jei dėl kokių nors priežasčių viena ar kelios Taisyklių nuostatos yra negaliojančios ar nevykdomos, tai neturi įtakos likusių Taisyklių nuostatų galiojimui ar taikymui.

1.6. Neatsiejama šių taisyklių dalis ir jų dalis yra privatumo politika (https://uniticket.lt/personal-data/).

Paslaugos naudojimas


2.1. Paslaugos savininkas neatlygintinai, naudodamasis paprastos (neišimtinės) licencijos sąlygomis, suteikia Vartotojui neperleidžiamą teisę naudotis Paslauga visų pasaulio šalių teritorijoje tiesioginiais funkciniais tikslais, kaip apibrėžta 1.2 punkte. Iš taisyklių.

2.2. Sąveika su tarnyba, įsk. Vartotojo prašymų ieškoti aviabilietų formavimas atliekamas tik naudojantis Vartotojams teikiamos Paslaugos grafine sąsaja. Naudodamasis Paslauga, Vartotojui suteikiama galimybė susipažinti su trečiųjų šalių pasiūlymais dėl aviabilietų kainų nurodytomis kryptimis ir datomis, taip pat gauti nuorodą patekti į šių trečiųjų šalių svetaines. Kai kuriais atvejais Paslaugos programinė įranga gali suteikti Vartotojui galimybę užpildyti duomenis, reikalingus įsigyti lėktuvo bilietus, tiesiogiai Paslaugos savininko tinklalapyje ir išsiųsti juos oro bilietus parduodančiai trečiajai šaliai, norint rezervuoti. Paslaugos teikiamos nuorodos į bet kurią trečiosios šalies svetainę, produktą, paslaugą, bet kokią komercinio ar nekomercinio pobūdžio informaciją, įskaitant. Minėto Paslaugos funkcionalumo teikimas Vartotojui užpildyti duomenis, reikalingus paslaugoms įsigyti ir išsiųsti juos trečiajai šaliai, parduodančiai aviabilietus rezervacijos tikslais, nėra Paslaugos savininko patvirtinimas ar rekomendacija šiems produktams (paslaugoms, veiklai, asmenims).

2.3. Lėktuvų bilietai perkami (registruojami) ir apmokami jų parduoti siūlančių trečiųjų šalių interneto svetainėse. Vartotojui pranešama ir patvirtinamas supratimas apie tai, kad Paslaugos savininkas neparduoda lėktuvo bilietų, negarantuoja ir neatsako už informacijos apie trečiųjų asmenų siūlomus parduoti aviabilietus tikslumą, pinigų pervedimų vykdymą, vežimo sutarčių vykdymą ir kt. šių aplinkybių Vartotojas įsipareigoja kreiptis dėl jų leidimo tiesiogiai tiems asmenims, kurie užmezgė santykius su Vartotoju parduodant lėktuvo bilietus, pervedant lėšas ar gabenant.

2.4. Vartotojas yra informuotas ir sutinka susilaikyti nuo šių veiksmų:

kištis į Paslaugos veikimą būdais, dėl kurių gali sutrikti Paslaugos veikla, įskaitant užklausų generavimą ne per vartotojo sąsają;
naudoti bet kokias programas ar programas, kurių nėra įgaliotas Paslaugos savininkas, kad galėtų bendrauti su Paslauga;
modifikuoti, tobulinti, versti į kitas kalbas, dekompiliuoti, ardyti, dekoduoti, mėgdžioti, pažeisti vientisumą, atkurti paslaugos ar bet kurios jos dalies šaltinio kodą;
naudotis Paslauga neteisėtais tikslais.

2.5. Paslaugos savininkas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nutraukti Paslaugos veikimo palaikymą, pakeisti jos funkcionalumą, taip pat uždrausti Vartotoją, o Vartotojas, nurodytu prašymu, privalo nutraukti naudojimąsi Paslauga.

2.6. Naudodamasis Paslauga, Vartotojui suteikiama galimybė užsiprenumeruoti ir gauti el. Paštu

naujienos apie naudotojui įdomių skrydžių datų ir krypčių kainų pokyčius,
naujienlaiškis.

Vartotojas sutinka, kad Vartotojo registracija ir (arba) atitinkamos prenumeratos naudojimas yra laikomas Vartotojo sutikimu:

naudotojo el. pašto adreso naudojimas vartotojui siųsti ir gauti atitinkamus laiškus iš paslaugos savininko,
integruotos reklaminės informacijos gavimas iš Paslaugos savininko ir trečiųjų šalių (trečiųjų šalių reklamuotojų).

Jei Vartotojas nesutinka su šiame punkte nurodyta taisykle, jis privalo atsisakyti gauti naujienlaiškį, spustelėdamas atitinkamą nuorodą kiekviename laiške.

2.7. Naudodamasis Paslauga, Vartotojui suteikiama galimybė individualizuoti Paslaugos funkcionalumą savo poreikiams. Vartotojas sutinka, kad Vartotojo registracijos Paslaugoje faktas ir Vartotojui priskirtos sąskaitos naudojimasis Paslaugoje yra laikomas Vartotojo sutikimu tvarkyti sąskaitos duomenis tiems, kurie nurodyti 1.2 punkte. Paslaugos tikslais.

 

Atsakomybė


3.1. Paslaugos funkcionalumas teikiamas „koks yra“ principu. Paslaugos savininkas neteikia jokių garantijų dėl klaidų ir nepertraukiamo paslaugos, atskirų jos dalių, komponentų ar funkcijų veikimo, Paslaugos funkcionalumo atitikimo konkretiems vartotojo tikslams ir lūkesčiams, negarantuoja Paslaugos teikiamų duomenų patikimumo, tikslumo, išsamumo ir savalaikiškumo bei neteikia jokių kitų šiose taisyklėse aiškiai nenurodytos garantijos.

3.2. Paslaugos savininkas neatsako už jokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, atsirandančias dėl bet kokio naudojimo ar nesugebėjimo naudotis Paslauga (įskaitant duomenis) ir (arba) žalos, padarytos Vartotojui ir (arba) trečiosioms šalims dėl bet kokio naudojimosi, nenaudojimo ar negalėjimo naudotis Paslauga ( įskaitant duomenis) arba atskirus jo komponentus ir (arba) funkcijas, įskaitant dėl ​​galimų klaidų ar gedimų veikiant Paslaugai.

3.3. Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslauga pagal šalies, kurioje jis yra, įstatymus ir prisiima atsakomybę už nacionalinių teisės aktų nustatytų Paslaugos naudojimo apribojimų pažeidimą.

3.4. Vartotojas yra atsakingas tik trečiosioms šalims už savo veiksmus, susijusius su Paslaugos naudojimu, įskaitant, jei dėl tokių veiksmų pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai, taip pat už taikomų įstatymų laikymąsi naudojantis Paslauga.

3.5. Kilus bet kokioms ginčytinoms situacijoms, Vartotojas, prieš kreipdamasis į teismines institucijas, kad išspręstų ginčą, privalo imtis priemonių ikiteisminiam susitarimui išsiųsti laišką Paslaugos savininko adresu, taip pat elektroninę jo kopiją adresu: [email protected] Laikas svarstyti ir atsakyti į pretenziją: 30 dienų nuo dienos, kai ją gauna paslaugos savininkas.

 

Teisės į paslaugą


4.1. Intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant intelektinės veiklos, įtrauktos į Paslaugą ar jos naudojamos, rezultatus, tokius kaip tekstai, vaizdai, dizainas, duomenų bazės, praktinė patirtis, prekių ženklai, firmos vardai ir kitos identifikavimo priemonės ir kt. Paslaugos savininkui arba autorių teisių turėtojų jam suteikta pagal licenciją.

4.2. 4.1 punkte nurodytų priemonių naudojimas. intelektinės nuosavybės objektai galimi tik naudojantis Paslaugos siūlomomis funkcijomis. Vartotojas sutinka, kad naudojimasis Paslauga nesuteikia jam jokių teisių, susijusių su nurodytais intelektinės nuosavybės objektais, išskyrus teises, aiškiai nurodytas Taisyklėse.

 

Taisyklių pakeitimai


5.1. Paslaugos savininkas turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Vartotojo pranešimas apie šios licencijos sąlygų pakeitimus yra paskelbtas puslapyje: https://uniticket.lt/terms-of-use.

5.2. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, jei atitinkamame leidinyje nenurodyta kitaip.

Copyright © 2016-2020. Visos teisės saugomos. UniTicket.lt priklauso kelionių agentūros įmonių grupei HolidayPrice Inc., kuri yra viena iš pirmaujančių interaktyvių turizmo organizacijų Europoje. Privatumo politika. Naudojimo sąlygos. Slapukų politika. Naudojant medžiagą, reikalinga aktyvi nuoroda į UniTicket svetainę.